W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.
X

6x7

Brak produktów

Szanowni Państwo

Gratulujemy zakupu i życzymy Państwu satysfakcji z użytkowania zakupionego produktu. Mamy nadzieję, że spełni on wszystkie Państwa oczekiwania i służył będzie przez wiele lat.

 

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Ułatwi to bezpieczne i efektywne wykorzystanie zakupionego urządzenia. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skontaktowanie się z naszym serwisem lub biurem handlowym.

 

Warunki gwarancji:

 1. Gwarant (Millroy Sp.j.) udziela Nabywcy gwarancji na wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie dostarczonego przez siebie wyrobu, pod warunkiem jego prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem używania oraz prawidłowej konserwacji, a także pod warunkiem, że będzie on właściwie zmontowany, jeżeli został zakupiony w stanie rozmontowanym.
 2. Gwarant usunie bezpłatnie wady towaru ujawnione w okresie gwarancji.
 3. Okres gwarancji wynosi        miesięcy (-ące) od daty zakupu towaru.
 4. W razie wystąpienia wad w wyrobie, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedawcy, bądź bezpośrednio Gwaranta, w formie stosownego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego dokładny opis wady oraz dane kontaktowe Nabywcy (adres do korespondencji, nr telefonu, adres poczty elektronicznej). Nabywca zobowiązany jest jednocześnie do wskazania w zgłoszeniu reklamacyjnym, czy zgłasza reklamację z tytułu gwarancji, czy też z innego tytułu.
 5. Nabywca ma obowiązek dostarczyć reklamowany wyrób do Sprzedawcy, Gwaranta lub wskazanego przez niego serwisu.
 6. O przyjęciu reklamacji do realizacji albo też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi Nabywcę w terminie do czternastu dni od daty powzięcia wiadomości o zgłoszeniu reklamacji. W sytuacjach wyjątkowych termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne siedem dni, o czym Nabywca zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.
 7. W przypadku, gdy wada wyrobu stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej.
  W przypadku, gdy wada wyrobu jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione ze względów ekonomicznych lub też mogłoby spowodować obniżenie jakości wyrobu, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi (według wyboru Gwaranta):
 • poprzez wymianę wyrobu na nowy, tego samego rodzaju, wolny od wad, lub
 • poprzez zapłatę Nabywcy kwoty odpowiadającej cenie sprzedaży wadliwego wyrobu, za jednoczesnym wydaniem Gwarantowi przez Nabywcę wadliwego wyrobu (z chwilą wydania wyrobu Gwarantowi, Nabywca przeniesie na jego rzecz własność wyrobu), lub
 • (za zgodą Nabywcy) przez obniżenie ceny wyrobu w wysokości proporcjonalnej do spowodowanej wadą utraty walorów funkcjonalnych lub estetycznych wyrobu.
 1. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunąć wadę w jak najszybszym terminie, nie ma jednak na to określonego czasu. Gwarant nie ma obowiązku dostarczania Nabywcy wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjnych.
 2. Gwarancją nie są objęte:
  1. Uszkodzenia i defekty, które wystąpiły ze względu na niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją obsługi posługiwanie się wyrobem.
  2. Uszkodzenia i defekty powstałe w wyniku napraw, konserwacji, czyszczenia itp., wykonywanych przez Nabywcę lub serwis nieautoryzowany przez Gwaranta.
  3. Uszkodzenia mechaniczne, które nastąpiły w wyniku upadku lub uderzenia wyrobu, jeśli zdarzenia te miały miejsce już po jego zakupie.
  4. Uszkodzenia i defekty, które wystąpiły na skutek zanieczyszczenia środowiska , przepięć w sieci elektrycznej, uderzenia pioruna bądź innych klęsk żywiołowych.
  5. Uszkodzenia i defekty wynikające z nieprawidłowego przechowywania wyrobu (np. poza podanym w specyfikacji zakresem temperatur lub wilgotności lub w pobliżu szkodliwych materiałów chemicznych).
  6. Uszkodzenia i defekty powstałe w wyniku penetracji wody, piasku lub innych substancji do wnętrza wyrobu.
  7. Uszkodzenia i defekty powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia wyrobu używanego zgodnie z przeznaczeniem.
  8. Uszkodzenia i defekty występujące w wyrobie, w którym stwierdzono naruszenie lub usunięcie numerów seryjnych lub plomb Producenta lub Gwaranta.
  9. Materiały eksploatacyjne, oprogramowanie i nośniki, baterie, akumulatory, wyroby (lub ich elementy) jednorazowe lub plombowane (np. akcesoria czyszczące, filtry itp.)
  10. Czynności konserwacyjne wskazane w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
  11. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, Nabywca poniesie koszty transportu i diagnostyki wyrobu w wysokości do równowartości kwoty 70 EUR.
  12. Odpowiedzialność Gwaranta za wady jest ograniczona do wartości wyrobu w momencie jego sprzedaży Nabywcy, zapisanej w dowodzie zakupu. Gwarant nie odpowiada za wszelkie przypadkowe, pośrednie, specjalne i inne szkody (w tym za utratę zysku lub jakiekolwiek straty finansowe), które mogłyby powstać wskutek użycia lub niemożności użycia wyrobu. Wyłączona jest również jakakolwiek odpowiedzialność, która mogłaby wynikać z żądań osób trzecich.
  13. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprowadzone do Polski przez Gwaranta i jest ważna tylko na terenie Polski.
   1. Gwarant uprawniony będzie do odmowy przystąpienia do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w przypadku nie okazania przez Nabywcę oryginalnej, prawidłowo wypełnionej przez Sprzedawcę i podpisanej przez Nabywcę Karty Gwarancyjnej oraz oryginału dowodu sprzedaży wystawionego przez Sprzedawcę (faktura, paragon, itp.), umożliwiających ustalenie pochodzenia wyrobu od Gwaranta i okresu gwarancji.
   2. Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176). Nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.